شعر و ادب پارسی
یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد؟                       دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد؟
آب حیوان تیره گون گشت خضر فرخ پی کجاست؟             خون چکید از شاخ گل ابر بهاران را چه شد؟
کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی              حق شناسان را چه حال افتاد؟ یاران را چه شد؟
لعلی از کان مرون برنیاد سال هاست                           تابش خورشید و سعی باد وباران را چه شد؟
شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار                            مهربانی کی سرآمد شهر یاران را چه شد؟
صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست                عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد؟
گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند                        کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد؟
زهره سازی خوش نمی سوزد مگر عودش بسوخت       کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد؟
حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش                       از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد؟

حافظ

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 19:6  توسط سعيد  |